Konsalting » QMS - Sistemi menadžmenta kvalitetom

QMS - Sistemi menadžmenta kvalitetom

Upravljanje QMS sistemom

ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji sadrži zahteve koje organizacija mora ispuniti kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom jeste strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se pobolјšaju njene ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu za inicijative za održivi razvoj.

CON QMS usluge su razvijene na bazi  internacionalno  prihvatljivih platformi za razvoj sistema kvaliteta na bazi ISO 9001 standarda, tako da su sve vrste biznisa pokrivene primenom.

Standard ISO 9001 spada u ISO 9000 seriju standarda koja kreira pozitivan ambijent za svetsku trgovinu i istovremeno obezbeđuje procese unapređenja poslovnih performansi, ova serija sadrži još i standarde:

  • ISO 9000 opisuje osnove sistema upravljanja kvalitetom i utvrðuje termine sistema upravljanja kvalitetom.
  • ISO 9004 daje uputstvo za sisteme upravljanja kvalitetom, uključujući procese stalnog poboljšanja, što doprinosi zadovoljstvu kupca i drugih zainteresovanih strana.
  • ISO 19011 daje uputstvo o upravljanju programima ocenjivanja, sprovoðenju provere i o kompetentnosti i vrednovanju proveravača.

Sedam principa menadžmenta kvalitetom su:

– usredsređenost na korisnika;

– liderstvo;

– angažovanje lјudi;

– procesni pristup;

– pobolјšavanje;

– donošenje odluke na osnovu činjenica;

– menadžment međusobnim odnosima.

Koristi od primene

- unapređenja performansi sistema menadžmenta kvalitetom

- unapređenje korporativnog imidža kod zakonodavaca, kupaca i javnosti

- ispunjenje zahteva kupaca, itd.

 

Ako želite da

- uspostavite, održite i unapređujete sistem upravljanja kvalitetom;

- uverite sebe o usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom sa utvrđenom politikom kvaliteta;

- pokažete usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom i sertifikujete sistem upravljanja

- ubrzate i olakšate ispunjenje zahteva standarda

 

Pomoć u implemenataciji ISO 9001

- Pripremićemo plan

- Snimićemo stanje vašega sistema najsavremenijim alatkama

- Uraditi benchmarking vašega sistema

- Obučiti za primenu

- Pomoći u izradi dokumentacije

- Obučiti tim za internu proveru i pomoći u proveravanju

- Pomoći u izboru certifikacionog tela

 

Cena i rokovi

- Zavise od Vas - Izaberite uslugu, cenu i dinamiku

- Ponuda prema vašim potrebama

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas ovde.


IRCA Akreditovani Kursevi