Konsalting » OH&S - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

OH&S - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Upravljanje OH&S sistemom

Sve vrste organizacija se sve više trude da dostignu i prikažu jasne učinke zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OH&S).
One to rade ispunjavajući zahteve sve strožijeg zakonodavstva, razvoja ekonomskih i drugih mera koje potiču iz dobre OH&S prakse i sve izraženije brige zainteresovanih strana.

Standard ISO 45001 (Occupational health and safety management systems/Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu) specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S), sa uputstvom za njegovo korišćenje, namenjen je svim organizacija, bez obzira na delatnost i veličinu, koje žele da obezbede bezbedna i zdrava radna mesta, spreče povrede u vezi sa radom i narušavanja zdravlja i poboljšaju svoje OH&S performanse.

Ključne aktivnosti projekta primene ISO 45001:

- Izvođenje detaljne GAP analize
- Identifikovanje, razvoj i obuka menadžmenta i osoblja
- Identifikovanje i analiza OHS opasnosti
- Određivanje postojeće infrastrukture i zajedničkih upravljačkih elemenata koji mogu podržati OHSAS kao deo integrisanog menadžment sistema
- Utvrđivanje OHS politike, ciljeva i plana aktivnosti
- Identifikovanje rizika i programa, procedure i planova za ostvarenja
- Projektovanje i primena efikasnog menadžment sistema koji integriše postojeće menadžment procese, uključujući sisteme kvaliteta, ekologije i sigurnosti informacija (integrisani QMS/EMS/ISMS/OHS)
- Izvođenje internih provera
- Preispitivanje performansi integrisanog menadžment sistema
- Priprema za uspešnu registraciju ISO 45001 
- Tekuća unapređenja performansi i bezbednosti na osnovu ostvarenih

-Radimo nezavisnu procenu usaglašenosti sa zahtevima OHSMS

Ne radi se samo o primeni novih zakonskih opredeljenja u oblasti OH&S već i o potrebi uključenja elemenata OH&S u postojeće upravljačke mehanizme, pre svega zbog snažnijeg potvrđivanja i uveravanja svih zainteresovanih strana, da činite sve u zaštiti njihovih interesa, a da to i Vama donosi ekonomsku korist.


Naša CON OHS usluga je pravo rešenje za Vas

- Ako ste na početku
- Ako ste u toku realizacije
- Ako imate zahteve za.....
- Ako imate probleme sa već urađenim
- Ako želite da saznate kako dalje

Cena i rokovi

- Zavise od Vas - Izaberite uslugu, cenu i dinamiku
- Ponuda prema vašim potrebama

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas ovde.


IRCA Akreditovani Kursevi