IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

Šifra kursa: IRCA Certificatin No-18034

IRCA ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (PDF - En)

IRCA ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (PDF - Sr)

Status kursa: Javni, Licencni

Trajanje: 5 dana

THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days (IRCA Certificated No:18034) ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD

OCENJIVANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

IRCA sertifikovan Kurs obuke za proveravače prema ISO 9001:2015 (IRCA registrovan kurs) u saradnji sa organizacijom TUV NORD.

Kurs za obuku proveravača i vodećih proveravača sistema kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, organizuje se u saradnji sa organizacijom TUV NORD.  Po završetku kursa, kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat firme TUV NORD, koji može biti podrška kod registracije za proveravača ili vodećeg proveravača širom sveta. 

Sadržaj kursa

 • IRCA i Auditor Certifikacione sheme
 • Aneks SL okvir
 • Struktura i pregled ISO 9001:2015
 • Promene u ISO 9001:2015, kao rezultat usvajanja Aneksa SL
 • Principi menadžmenta kvalitetom
 • Definicije/tipovi/principi provere
 • ISO 19001 vs ISO 17021
 • Planiranje i priprema provere
 • Alati i tehnike provere
 • Performanse provere
 • Zapisi i izveštaji neusaglašenosti
 • Priprema izveštaja provere
 • Korektivne mere i naknadna provera
 • Nadzorne provere

Koristi za učesnike kursa

 • Praktična interpretacija standarda koja će vam pomoći u primeni sistema menadžmenta na bazi ISO 9001:2015.
 • Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje provere preko prve, druge i treće strane sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 u skladu sa ISO 19001 i ISO/IEC 17021
 • Sticanje znanja o tehnikama i metodama provere.

Ko treba da pohađa

 • Svi koji žele da vrše provere sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015
 • Interni proveravači kako bi mogli da ispune sve zahteve za proveru sistema upravljanja kvalitetom u preduzeću
 • Sertifikaciona tela za obuku ocenjivača prema ISO 9001:2015
 • Osobe koje se pripremaju za IRCA registraciju
 • Menadžeri, specijalisti, naučnici, osobe iz vladinih i drugih zakonodavnih struktura uključenih u upravljanje kvalitetom
 • Osobe koje žele profesionalnu obuku za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Profesionalci iz oblasti kvaliteta/Predstavnici rukovodstva
 • QMS konsultanti

Metode i tehnike kursa

Kombinacija konciznih predavanja i prezentacija  grupnih i individualnih vežbanja. Kurs se sastoji od nastave, prezentacija i vežbanja, diskusija i simulacija aktivnosti provere.  IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka i vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

 

Kurs se takođe može organizovati i kao "in house"  varijanta, za već od 5 učesnika-tražite posebnu ponudu.

Cena

Na upit!

Planirani termin održavanja kursa pratite na našoj internet stranici www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti!


IRCA Akreditovani Kursevi