IRCA OHSMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

Šifra kursa: IRCA Certification No- 1892

IRCA ISO 45001 Lead Auditor Training Course  (PDF-En)

IRCA ISO 45001 Lead Auditor Training Course  (PDF-Sr)

Status kursa: Javni, In-house

Trajanje: 5 dana

OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (No: 1892) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD

IRCA registrovan kurs (No: 1892) u saradnji sa TUV NORD. Osnova za razumevanje proveravanja OHSMS preko treće strane prema zahtevima standarda ISO 45001 i drugih OH&S standarda i propisa, organizuje se u saradnji sa firmom TUV NORD. 

Po završetku kursa, kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat firme TUV NORD, koji može biti podrška kod registracije za ocenjivača ili vodećeg ocenjivača širom sveta. 

Teme kursa

 • OH&S standardi (ISO 45001)
 • OH&S zakoni i propisi
 • OH&S opasnosti i ocena rizika
 • Planiranje provere, upotreba kontrolne liste
 • Intervjuisanje i procena informacija
 • Unapređenje provere
 • Ocena neusaglašenosti
 • Korektivne mere i efektivni follow-up programi
 • Akreditacija i sertifikacija, izvori informacija

Koristi za učesnike kursa

 • Praktična interpretacija standarda koja će vam pomoći u primeni sistema menadžmenta na bazi ISO 45001
 • Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da ispuni vaše interne zahteve ili eksterne zahteve odnosno zahteve sertifikacionog tela
 • Sposobnost pripreme i izvođenja interne provere kao podrška OHSMS politici
 • Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru OHSMS

Ko treba da pohađa

 • odgovorni za sertifikovanje odnosno OHSMS 45001
 • Svi koji žele da se registruju kao IRCA OHSMS auditori
 • Auditori koji žele da vrše proveru OH&S menadžment sistema kao dokaz o profesionalnoj kompetentnosti u ovoj oblasti
 • Svi koji tek ulaze u ovu oblast
 • Više rukovodstvo uključeno u OH&S provere

Metode i tehnike kursa

Kombinacija konciznih predavanja i prezentacija  grupnih i individualnih vežbanja. Kurs se sastoji od nastave, prezentacija i vežbanja, diskusija i simulacija aktivnosti provere.  IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka, vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

Cena

Na upit!

Planirani termin održavanja kursa pratite na našoj internet stranici www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti!

Strana 3/6: TRANZICIONI IRCA KURSEVI

Pored 5-dnevnih IRCA kurseva, EuroQuality group vam u saradnji sa TUV NORD-om nudi i tranzicione/prelazne IRCA kurseve, u trajanju od 1 ili 2 dana, prema IRCA propisanim pravilima, za koje takođe dobijate sertifikate TUV NORD-a.


IRCA Akreditovani Kursevi