IRCA EMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

Šifra kursa: IRCA Certification No-18125

IRCA ISO 14001:2015 Auditor Training Course  (PDF-En)

IRCA ISO 14001:2015 Auditor Training Course  (PDF-Sr)

Status kursa: Javni, Licencni

Trajanje: 5 dana

AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD

PRINCIPI PROVERAVANJA i SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Kurs obuke za proveravače (IRCA registrovan kurs No: 18125)

u saradnji sa firmom TUV NORD.

Kurs za obuku Ocenjivača i Vodećih ocenjivača sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Ovaj kurs je specijalno pripremljen za sve one koji žele da unaprede svoja znanja i praksu u procesima proveravanja ekoloških upravljačkih sistema. Po završetku kursa, kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat firme TUV NORD, koji može biti podrška kod registracije za ocenjivača ili vodećeg ocenjivača širom sveta.

Teme kursa

 • Pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine
 • Pritisak na uvođenje sistema zaštite životne sredine
 • Početno preispitivanje zaštite životne sredine
 • Pojašnjenje zahteva ISO 14001:2015
 • Proces provere sistema menadžmenta životnom sredinom
 • Zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine

 

 

Koristi za učesnike kursa

 • Praktična interpretacija standarda koja će vam pomoći u praktičnoj primeni sistema upravljanja životnom sredinom na bazi ISO 14001:2015.
 • Razumevanje poslovanja uz fokusiranost na procese i identifikovanje aspekata i uticaja na životnu sredinu.
 • Mogućnost izvođenja provera sistema menadžmenta zaštitom životne sredine uz razumevanje strukture i elemenata sistema
 • Vladanje tehnikama i metodama provere.

 

Preporučuje se

 • Internim proverivačima kako bi mogli da ispune sve zahteve za proveru sistema upravljanja životnom sredinom u preduzeću
 • Sertifikacionim telima za obuku ocenjivača prema ISO 14001:2015.
 • Osobama koje se pripremaju za IRCA registraciju
 • Menadžerima, specijalistima, naučnicima, osobama iz vladinih i drugih zakonodavnih struktura uključenih u upravljanje zaštitom životne sredine
 • Osobama koje žele profesionalnu obuku za proveravanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine

Metode i tehnike kursa

Kurs se sastoji od nastave, prezentacija i vežbanja, diskusija i simulacija aktivnosti provere.  IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka i vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

Cena

Na upit!

Planirani termin održavanja kursa možete pratiti na našem sajtu www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti.


IRCA Akreditovani Kursevi